Változás Mentálhigiénés Egyesület


Egyesületünk célja a családok, kiemelten a fiatal korosztály (10 - 29 éves) lelki fejlődésének támogatása, az egészséges életvitel kialakításának elősegítése egyéni és közösségi programok által. Az egyesület elősegíti a tudatos életvezetés kialakítását, a felmerülő krízishelyzetek megoldási képességének fejlődését.

Konkrét céljainkon túl az egyesület támogat minden olyan kezdeményezést, amely a fiatalok, kismamák, édesanyák, nők esélyegyenlőségét, társadalomba való beilleszkedését elősegíti, így tréningek, egyéni tanácsadások, csoportos kompetenciafejlesztések, rendezvények, kirándulások, utazások szervezése, azokon való részvétel vagy akár kiadványok megjelentetése.

Tagjaink és önkénteseink egyéni és csoportos foglalkozások, tudásbővítő előadások szervezésével, lebonyolításával, nemzetközi jó gyakorlatok megismerésével és adaptálásával, közösségi programok szervezésével, kiadványkészítéssel és egyéb szakmai feladatok ellátásával foglalkozik személyes és virtuális térben egyaránt.

Szervezetünk elsősorban Fejér megyében tevékenykedik, leginkább a székesfehérvári és enyingi járásban. Programjaink során a nemformális pedagógiai módszereket alkalmazzuk, céljaink között a megalapozott tudásátadás áll, melyet a tapasztalati tanulásra építünk.

Céljaink között kiemelt szerepet kapott a közösségfejlesztés, a kompetenciafejlesztés valamint a fiatalok, fiatal felnőttek mentálhigiénés támogatása, egyéni tanácsadás és csoportos foglalkozások keretében. . Önkénteseink között mentálhigiénés szakemberek, mediátorok, szociális munkások és egészségügyi szakemberek is vannak, így biztosítva a tematikák szakmai megalapozottságát. Szervezetünk elsődleges célterülete a fiatalok, azonban sok esetben a családok bevonása is elengedhetetlen a tartós fejlődés elérésének érdekében.

Tevékenységeink csoportos formában: tematikus képzéseket tartunk közösségfejlesztés, konfliktuskezelés, kommunikációfejlesztés - asszertív kommunikáció, életvezetés és egészséges életmód témában.

Programjaink:

  • Tudatos életvezetés elősegítése, szexedukáció biztosítása a fiatalok számára
  • Kortárs segítő tréning, ahol a fiatalok önismeretének fejlesztésén dolgozunk, így elősegítve az elsődleges prevenció hatékonyságát.
  • Függőségek, szenvedélybetegség témában csoportfoglalkozások prevenciós céllal
  • Strukturált párbeszéd támogatása iskolai és települési szinten, diákönkormányzatok, diáktanácsok mentorálása
  • Közösségfejlesztés, csapatépítés iskolai közösségekben, kistelepülési közösségekben
  • Pályaorientáció támogatása a fiatalok számára és pályakorrekciós foglalkozás fiatal felnőttek számára
  • Önkéntesség népszerűsítése, elősegítése, szervezetek önkéntesek fogadására történő felkészítése

A fiatalokkal való foglalkozás mellett egyre több igény mutatkozott a fiatalokkal foglalkozó szakemberek (iskolai szociális munkások, pedagógusok, gyermek otthonban dolgozó nevelők, közösségszervezők ) részéről módszertani támogatásra, a fiatalok helyben tartására, a változó generációs tulajdonságokkal járó kihívások kezelésére, így 2018-tól szakemberek számára kínálunk szakmai támogatást, képzéseket.

A csoportos foglalkozások mellett egyéni tanácsadások segítik a fiatalokat irodánkban és online felületen is.

A változó társadalmi környezethez alkalmazkodva egyre nagyobb figyelmet fordítunk a digitális kompetenciafejlesztésre, a fiatalok online térben való kiszolgáltatottságának csökkentésére törekszünk, ezzel párhuzamosan a digitális eszközök tudatos felhasználására, annak készségekbe való beépítésének elősegítését támogatjuk.

Szervezetünk több éve partnerként van jelen pályázati programokban, így nemcsak Fejér megyében, hanem országos színtéren is működünk.

LIKE az életre Egyesület


Egyesületünk célcsoportja elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Célunk ezen csoportba tartozó gyermekek, fiatalok részére olyan lehetőségek biztosítása, melyhez helyzetükből adódóan korlátozottan férnek hozzá. Kiemelten fontosnak tartjuk a kompetenciák fejlesztését, ezzel is támogatva őket a pályaválasztásban, majd a munkaerőpiaci elhelyezkedésben. A digitális ismeretek fejlesztése kiemelt célkitűzésünk, így olyan - ma már szinte nélkülözhetetlen, mégis számos fiatal részére nehezen elérhető - eszköz alkalmazásának elsajátítását tesszük lehetővé, melyek ismeretének hiánya jelentős hátrányt eredményezhet a versenyképes szakmák elérése szempotnjából.

Fontosnak tartjuk a nemformális tanulásban rejló lehetőségek megismerését, így célunk az ifjúságsegítők, szociális munkások, javítóintézetben és gyermekotthonban elhelyezett fiatalokkal, gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára olyan közösségfejlesztő gyakorlatok, módszerek megismerése, melyet saját élményű tanulás útján, élménypedagógia tréningen sajátíthatnak el, majd adhatnak tovább. Célunk, hogy új, innovatív módszereket kapjanak az ifjúsági szakemberek, továbbá a fiatalok céltudatosságának, együttműködési készségeinek fejlesztése a velük foglalkozó szakemberek szociális kompetenciáinak fejlesztésén, saját mentálhigiénés állapotuk támogatásán, az önmenedzsment alkalmazásán keresztül.